Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek a goldentimber.hu weblaphoz

Ez a weboldal személyes adatokat gyűjt a felhasználóiról.

Tulajdonos és adatkezelő

Kovács Kristóf Károly

Tulajdonos e-mail címe:   info@goldentimber.hu

A gyűjtött adatok típusai

A személyes adatok típusai között, amelyeket ez a webhely önmagában vagy harmadik fél által biztosított eszköz segítségével gyűjt, a következők találhatók: Cookie-k és felhasználási adatok.

Az adatvédelmi irányelv külön fejezeteiben részletes tájékoztatást olvashat a gyűjtött adatok típusáról, illetve az Adatgyűjtés előtt megjelenített magyarázó szövegből.

A Személyes Adatokat szabadon adhatja meg a Felhasználó, vagy a Használati adatok esetében a weboldal automatikusan gyűjti össze ezeket.

Eltérő rendelkezés hiányában az ezen weboldal által kért összes adat kötelező, és az ezen adatok átadásának elmulasztása lehetetlenné teheti, hogy a weboldal helyesen működjön. Azokban az esetekben, amikor ez a weboldal kifejezetten kijelenti, hogy bizonyos adatok nem kötelezőek, a felhasználó dönthet úgy, hogy nem adja meg az adatokat, anélkül, hogy ez befolyásolná a weboldal működését.
Azok a felhasználók, akik bizonytalanok abban, hogy mely személyes adatok megadása kötelező, nyugodtan felkeresik a Tulajdonosot.
A honlapon vagy a weboldalon használt harmadik fél által igénybe vett cookie-k (vagy más nyomkövető eszközök) használata a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás biztosítására szolgálnak, illetve a jelen dokumentumban leírt egyéb célokat szolgálja.

A felhasználók felelősek az általuk a weboldallal megosztott Személyes Adataikért, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket az Adatokat a Tulajdonosnak átadják.

Az adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok jogosulatlan hozzáférését, közzétételét, módosítását vagy jogosulatlan megsemmisítését.
Az adatfeldolgozást számítógépes és / vagy informatikai eszközök segítségével végzik, a szervezettel kapcsolatos eljárások és a feltüntetett célokhoz szorosan kapcsolódó módok szerint. A Tulajdonoson kívül egyes esetekben az adatok hozzáférhetők lehetnek a jelen Honlap üzemeltetésével kapcsolatos személyekkel (adminisztrátor, értékesítés, marketing, jogi, rendszergazda), illetve külső felekkel (például harmadik fél által nyújtott technikai szolgáltatás nyújtói, levelezési szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, hírközlési ügynökségek), akik a tulajdonos által kinevezett adatfeldolgozók. E felek frissített listáját a Tulajdonostól bármikor elkérheti.

A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos a Felhasználókkal kapcsolatos Személyes Adatokat feldolgozhatja, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes:

 • A felhasználók egy vagy több konkrét célra hozzájárultak a Személyes Adataiknak szolgáltatásához.Megjegyzés: Bizonyos jogszabályok értelmében a Tulajdonos jogosult a személyes adatok feldolgozására mindaddig, amíg a Felhasználó nem kifogásolja az ilyen feldolgozást („opt-out”) anélkül, hogy beleegyezésükre vagy a következő jogalap bármelyikére hivatkozna. Ez azonban nem alkalmazandó, amikor a személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik;
 • adatszolgáltatásra van szükség a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és / vagy a szerződés előtti szerződéses kötelezettségeihez;
 • a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a Tulajdonos tárgyát képező jogi kötelezettségnek;
 • a feldolgozás olyan tevékenységhez kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonos tulajdonában lévő hatósági jogkör gyakorlásából hajtanak végre;
 • feldolgozásravan szükség a Tulajdonos vagy harmadik fél jogos érdekeinek alkalmazásában.

Mindenesetre a Tulajdonos szívesen segít tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a Személyes Adatok szolgáltatása kötelező vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Hely

Az adatokat a Tulajdonos működési irodáiban és minden olyan helyen tárolják, ahol a feldolgozásban érintett felek találhatók.

A Felhasználó helyétől függően az adatátvitel magában foglalhatja a Felhasználó adatai más országba történő átvitelét. Ha többet szeretne megtudni az átadott Adatok feldolgozásának helyéről, a felhasználók ellenőrizhetik a Személyes Adatok feldolgozásával kapcsolatos bekezdést.

A felhasználóknak joguk van megismerni az adatátvitel jogalapját és a Tulajdonos által az adataik védelmére hozott biztonsági intézkedéseket. Az adatátvitel az Európai Unión kívüli országba vagy bármely olyan nemzetközi szervezetbe irányulhat, amely a nemzetközi közjog hatálya alá tartozik, vagy két vagy több ország hatálya alá, mint például az ENSZ.

Ha ilyen átruházás történik, a Felhasználók többet megtudhatnak erről a jelen dokumentum erre vonatkozó részeiben, vagy érdeklődhetnek a Tulajdonosnál a kapcsolattartó bekezdés alatt megadott információk felhasználásával.

Megőrzési idő

A Személyes Adatok mindaddig lesznek tárolva és feldolgozva, amíg azt a gyűjtési célok megkövetelik.

Ebből adódóan:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célokra gyűjtött személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg a szerződést teljes mértékben nem teljesítik.
 • A Tulajdonos jogos érdekei érdekében összegyűjtött személyes adatokat az ilyen célok eléréséhez szükséges ideig meg kell őrizni.A felhasználók konkrét információkat találhatnak a Tulajdonos jogos érdekeit illetően a jelen dokumentum erre vonatkozó részeiben vagy a Tulajdonossal bármikor felvehetik a kapcsolatot.

A Tulajdonosnak lehetősége van arra, hogy hosszabb ideig megőrizze a Személyes Adatait, ha a Felhasználó hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz, amennyiben az ilyen beleegyezést nem vonják vissza. Ezen túlmenően a Tulajdonost kötelezhetik a személyes adatok hosszabb időre történő megőrzésére, ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy hatósági utasítás meghozatalához szükséges.
A megőrzési idő lejárta után a személyes adatok törlésre kerülnek. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adatátvitelhez való jog nem érvényesíthető a megőrzési időszak lejártát követően.

A feldolgozás célja

A Felhasználóval kapcsolatos adatok összegyűjtése lehetővé teszi a Tulajdonos számára a Szolgáltatásainak nyújtását, valamint a következő célok elérését: Analitika.

A felhasználók további részletes információkat találhatnak a feldolgozás ilyen céljáról és az egyes célokra használt konkrét személyes adatokról a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban.

Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A Személyes Adatokat a következő célokra gyűjtik és használják:

 • Analitika

A Felhasználók jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által feldolgozott adatokra vonatkozóan.

A Felhasználóknak joga van a következőkhöz:

 • Visszavonni bármikor a hozzájárulást. A felhasználóknak joga van visszavonni a beleegyezést, ha korábban beleegyezésüket adták személyes adataik feldolgozásához.
 • Az Adataik feldolgozása ellen tiltakozni. A felhasználóknak joguk van kifogásolni adatainak feldolgozását, ha a feldolgozást a beleegyezéstől eltérő jogalapon hajtják végre.További részleteket az alábbi külön fejezetben talál.
 • Hozzáférni az Adataikhoz.A felhasználóknak jogukban áll megtudni, hogy a Tulajdonos kezeli-e az adatokat, kérhetik az Adataik feldolgozásának egyes szempontjairól szóló információkat, és megkapják-e a feldolgozás alatt álló Adatok egy másolatát.
 • Ellenőrzést és helyesbítést kérni. A felhasználóknak jogukban áll ellenőrizni adataik pontosságát, és kérni, hogy frissítsék vagy kijavítsák azt.
 • Korlátozni Adataik feldolgozását. A felhasználóknak bizonyos feltételek mellett korlátozhatják Adataik feldolgozását.Ebben az esetben a Tulajdonos semmilyen más célra nem kezeli az adatokat, csak tárolhatja.
 • Személyes Adataikat töröltetni vagy más módon eltávolítani. A felhasználóknak bizonyos körülmények mellett joguk van ahhoz, hogy adataiknak törlését kérjék a tulajdonostól.
 • Megkapják adataikat, és továbbítsák azt egy másik kezelőnek. A felhasználóknak joga van ahhoz, hogy megkapják az Adataikat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban – ha ez technikailag kivitelezhető, hogy egy másik kezelőnek ezt átadják.Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatokat automatizált módon dolgozzák fel, és a feldolgozás a Felhasználó beleegyezésén alapul, olyan szerződés követelménye, amelynek a Felhasználó része vagy ha ez a szerződéskötés előtti kötelezettség része.
 • Panaszt tehetnek. A felhasználóknak jogukban áll az igényüket az illetékes adatvédelmi hatóságuk elé terjeszteni.

A feldolgozás elleni tiltakozás joga

Amikor a feldolgozás közérdekből történik, a Tulajdonos hivatalos joggyakorlásából vagy a Tulajdonos jogos érdekéből, a Felhasználók tiltakozhatnak az ilyen jellegű feldolgozások ellen, ha a helyzetüket alátámasztják.

A felhasználóknak tudniuk kell azonban, hogy személyes adataik direkt marketing célokra történő feldolgozása ellen bármikor tiltakozhatnak, anélkül, hogy bármilyen indokolást megadnának. Ha megtudja, hogy a Tulajdonos a személyes adatokat direkt marketing célokra dolgozza-e fel, a Felhasználók hivatkozhatnak a jelen dokumentum vonatkozó részeire.

Hogyan gyakorolhatják ezeket a jogokat?

A Felhasználói jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérés a Tulajdonos részére a jelen dokumentumban található elérhetőségeken keresztül érhető el. Ezek a kérelmek ingyenesen vehetők igénybe, és a tulajdonos a lehető legkorábban és mindig egy hónapon belül kezeli.

További információ az Adatgyűjtésről és feldolgozásról

Jogi eljárás

A Felhasználó Személyes Adatait a Tulajdonos felhasználhatja a Bíróságon vagy hivatalos eljárás korábbi szakaszaiban, amelyeket a Weboldal nem rendeltetésszerű használata okán kezdeményeztek.
A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Tulajdonos köteles nyilvánosságra hozni a Személyes Adatait a hatóságok kérésére.

További információ a Felhasználó Személyes Adatairól

Az ezen adatvédelmi irányelvben szereplő információk mellett ez a weboldal további információkat és kontextuális információkat adhat a Felhasználónak bizonyos szolgáltatásokról, illetve személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszer naplók és karbantartás

Üzemeltetési és karbantartási célokból a jelen Weboldal és bármely harmadik féltől származó szolgáltatás összegyűjtheti azokat a fájlokat, amelyek a weboldalon (rendszernaplók) történő interakciót rögzítik, amelyek egyéb személyes adatokat (például az IP-címet) használhatnak.

Az ebben az irányelvben nem szereplő információk

A személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos információkat a Tulajdonostól bármikor kérheti. Kérjük, olvassa el a jelen dokumentum elején található elérhetőségi adatokat.

Hogyan kezeljük a „Követés elleni védelem” („Do Not Track”) kéréseket

Ez a weboldal nem támogatja a „Követés elleni védelem” kéréseket.
Annak eldöntéséhez, hogy a weboldal általa használt harmadik felek által nyújtott szolgáltatások valamelyike ​​a „Követés elleni védelem” kéréseket kezeli-e, kérjük, olvassa el az ő adatvédelmi irányelveiket!

Az adatvédelmi irányelv módosításai

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az adatvédelmi szabályzatot, ha értesíti a Felhasználóit ezen az oldalon, esetleg ezen a weboldalon és / vagy technikailag és jogilag megvalósítható módon értesítést küld a Felhasználóknak bármely elérhetőségén keresztül ha az a Tulajdonos rendelkezésére áll. Erősen javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt, hivatkozva az oldal alján felsorolt ​​utolsó módosítás dátumára.

Amennyiben a módosítások befolyásolják a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett feldolgozási tevékenységeket, akkor a Tulajdonosnak szükség esetén új hozzájárulást kell kérnie a Felhasználótól.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes Adatok (vagy Adatok)

Bármely olyan információ, amely közvetlenül, vagy közvetve, más információval egybevetve – ideértve a személyi azonosítószámot is – lehetővé teszi a természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Használati Adatok

Az e weboldalon (vagy a weboldalon alkalmazott harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokon keresztül) automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalják: a weboldalt használó felhasználók által használt számítógépek IP-címét vagy domainnevét, az URI-címeket (Uniform Resource Identifier), a kérelem benyújtásának idejét, a kérelem benyújtásának módját a kiszolgálóra, a válaszban kapott fájl mérete, a kiszolgáló válasz (sikeres kimenetel, hiba, stb.) státuszát jelző numerikus kód, a származási ország, a böngésző és a felhasználó által használt operációs rendszer jellemzői, az egyes látogatásonkénti időadatok (pl. az egyes weboldalakra fordított idő), valamint a weboldalon követett útvonal részleteit, különös tekintettel a meglátogatott oldalak és egyéb paraméterek a készülék operációs rendszeréről és / vagy a felhasználó IT-környezetéről.

Felhasználó

Az a személy, aki ezt a Honlapot használja, hacsak másképp nincs megadva, egybeesik az Adatalanyal.

Adatalany

A természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy Adatfelügyelő)

Az adatkezelő nevében eljáró természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint dolgozza fel a személyes adatokat.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit, beleértve a weboldal működtetésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Az Adatkezelő, hacsak nincs másként megadva, a Honlap tulajdonosa.

Ez a Weboldal

Az a módszer, amellyel a Felhasználó személyes adatait összegyűjtik és feldolgozzák.

Szolgáltatás

A weboldal által nyújtott szolgáltatás.

Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a dokumentumban az Európai Unióba történő valamennyi hivatkozás magában foglalja az Európai Unió valamennyi jelenlegi tagállamát és az Európai Gazdasági Térséget.

Cookie

A felhasználó eszközén tárolt kis adatelemek.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, beleértve az Art. A 2016/67 / EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14.

Ez az adatvédelmi irányelv kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik, ha másként nincs feltüntetve ebben a dokumentumban.